MABUHAY!! KAPATIRANG UPSILON, MANIGONG BAGONG TAON

By December 27, 2005 21,031 Comments

MABUHAY!!
KAPATIRANG UPSILON
MANIGONG BAGONG TAON
2 0 0 6

B inagong resolusyon
A ngkop na sa ambisyon.
G umising at magbangon
O ras nang umaksyon.
N atutunang mga leksyon
G amitin na solusyon.

T anggaping bagong hamon
A numan ang panahon.
O Amang Panginoon
N awa’y tulungan umahon.

2 nay na pagbabago
O bligado ang puso.
O key! bilang na tayo
6 -ty seconds sa relo.

B O O M !! PIK !! PAK!! B O O M !!

BAGONG TAON NA SA MUNDO!!
DOS MIL SAIS NG AGOSTO
OTSO OTSO SA TORONTO
BRODS/SIS MAGKITA-KITA TAYO.

Malalakas na SIGAWAN!!
May kasamang KANTIYAWAN
Sama sama, walang iwanan
UPSILONIANS, SIGMA DELTANS.

MABUHAY!! MABUHAY!!
ANG KAPATIRANG UPSILON!!

Josias ‘Josie’ Natividad
Upsilon57

Sharing this Post:

21,031 Comments